PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY
ODDÍL 1 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Webovou stránku webelaborate.com vlastní Rianon s.r.o. (adresa: Průjezdná 625, Lipence, 155 31 Praha 5; registrační číslo: C 218213 vedená u Městského soudu v Praze). Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ odkazují na Rianon s.r.o .. Rianon s.r.o. nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na webu pro uživatele, s výhradou jejich souhlasu se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými na těchto stránkách.

Pokud navštívíte naše stránky a/nebo si od nás něco pořídíte, souhlasíte s těmito Podmínkami v plném rozsahu, bez jakýchkoliv výhrad nebo výjimek. V případě, že uživatel nesouhlasí s některým z ustanovení těchto Podmínek, uživatel nesmí používat Tyto smluvní podmínky jsou považovány za nabídku, jejich přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního webu podléhají také podmínkám služby. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. jakákoli změna představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 2 - INFORMACE O PŘESNOSTI

Tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami služby, berete na vědomí, že jste dosáhli věku plnoletosti. Naše produkty nemůžete používat pro jakékoli nezákonné nebo neoprávněné účely, ani používáním služeb této stránky, nemůžete porušovat žádné zákony ve své jurisdikci ( porušování jakýchkoliv podmínek bude mít za následek okamžité ukončení našich služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez udání důvodu odmítnout službu kterémukoli uživateli webu.

Souhlasíte s tím, že váš obsah (bez informací o kreditních kartách) lze přenášet v nezašifrované podobě a zahrnuje: a) přenos přes různé sítě a b) změny, které vyhovují technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení a přizpůsobují se jim. Informace o kreditní kartě jsou VŽDY šifrovány při přenosu po síti.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani používat jakoukoli část služeb webu, využívat služeb nebo přistupovat ke službám nebo jakémukoli kontaktu na webových stránkách, přes které je služba poskytována bez písemné povolení z naší strany.

Hlavičky použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - ZMĚNY SERVISU A CENY

Nejsme zodpovědní za to, že informace na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a nic víc. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek v jakémkoliv souhlasíte s tím, že jste odpovědni za sledování změn na našich stránkách.

ODDÍL 4 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoliv její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Nejsme zodpovědní vůči vám ani třetím stranám za jakékoli změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení služeb.

ODDÍL 5 - PŘESNOST A ÚČETNÍ INFORMACE

K některým produktům nebo službám lze přistupovat pouze on-line prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být omezeny množstvím a jsou pouze vratné nebo vyměnitelné v souladu s našimi zásadami pro vrácení a reklamaci.

Vyhrazujeme si právo, ale ne povinnost, omezit prodej našich výrobků nebo služeb na jakoukoliv jednotlivou, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme využít v každém konkrétním případě. Vyhrazujeme si právo omezit počet produktů nebo služeb, Veškeré popisy výrobků nebo ceny se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění dle vlastního uvážení a vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout jakýkoliv výrobek.

ODDÍL 6 - DODATEČNÉ NÁSTROJE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám zadáte. Můžeme, na základě vlastního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, rodinu nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky umístěny se stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační a / nebo přepravní adresu. upozorní vás kontaktováním pekla Resus email a / nebo telefonní číslo uvedené v době objednání Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které jsou podle našeho názoru zastoupeny prodejci, zprostředkovateli nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účet pro všechny nákupy provedené na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že budete včas aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti. akce, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich zásadách pro vrácení a reklamaci.

ODDÍL 7 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nekontrolujeme a nevstupujeme.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho použití nástrojů třetích stran nebo s nimi souvisejících.

Jakékoliv použití dalších nástrojů nabízených na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko a diskrétnost a musíte se ujistit, že jste seznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými dodavateli třetích stran, a schvalujete je.

Můžeme také nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek v budoucnu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 - UŽIVATELSKÉ PŘIPOMÍNKY, PODPORA A JINÉ

Konkrétní obsah, produkty a služby dostupné na našich webových stránkách mohou zahrnovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ručení - jakýkoli obsah třetích stran nebo webové stránky, jakož i veškeré další materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo ztráty spojené s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte podmínky, s nimiž komunikujete se třetími stranami, a ujistěte se, že je chápete a akceptujete před prováděním jakýchkoli transakcí. Reklamace, stížnosti, problémy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

ODDÍL 8 - UŽIVATELSKÉ PŘIPOMÍNKY, PODPORA A JINÉ

Pokud na naši žádost posíláte určité materiály, nebo bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály e-mailem nebo jinak (společně, „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoliv bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli poznámky, které nám zašlete. Nejsme povinni: 1) zachovávat důvěrnost připomínek; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo 3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, kontrolovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který definujeme, podle našeho vlastního uvážení, jako: nelegální, urážlivé, výhružné, ohováračské, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli ze stran nebo těchto Podmínek služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či majetkových práv. Souhlasíte také s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály a neobsahují počítačové viry ani jiné škodlivé programy, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz stránek a jeho služeb nebo jakéhokoli souvisejícího webu s Nemůžete použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás či třetí strany nezavádějí o původu jakýchkoli komentářů.

ODDÍL 9 - OSOBNÍ INFORMACE

Poskytování vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 10 - CHYBY, NEPRESNOSTI A PROBLÉMY

Někdy se mohou vyskytnout překlepy, nepřesnosti nebo opomenutí na našich webových stránkách nebo v jejích službách. Vyhrazujeme si právo na opravu chyb, nepřesností nebo opomenutí, jakož i na změnu nebo aktualizaci informací nebo zrušení objednávek, pokud jsou k dispozici nějaké informace nebo jakákoli služba související s webovou stránkou je kdykoliv bez předchozího upozornění nepřesná.

ODDÍL 11 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, že vaše užívání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat pomocí webu a jeho služeb, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu smazat na dobu neurčitou nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že službu používáte na vlastní nebezpečí a nebezpečí.

Služby, stejně jako všechny produkty, které vám byly poskytnuty prostřednictvím těchto stránek, jsou poskytovány (s výjimkou výslovně uvedených námi) „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu.

Společnost Rianon sro, její zaměstnanci, za žádných okolností neručí za žádné újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků, ztracených úspory, ztráta dat, náklady na výměnu nebo jakékoli jiné škody, bez ohledu na to, zda jsou založeny na smlouvě, přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených pomocí těchto stránek nebo jakékoli jiné nároky související s vaším používáním stránek a jeho služeb nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklého v důsledku používání služby nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) hostovaný, přenášený nebo jinak dostupný prostřednictvím těchto stránek.

SEKCE 12 - UKONČENÍ

Povinnosti a odpovědnost stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstávají v platnosti po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto Podmínky služby jsou platné do doby, než vy nebo nás vypovíte. Tyto smluvní podmínky můžete ukončit kdykoli nás informujete, že již nechcete využívat služeb našich webových stránek, nebo když přestanete používat naše webové stránky.

Pokud podle našeho jediného rozhodnutí nedodržíte nebo máme podezření, že jste nesplnili žádnou podmínku nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoliv ukončit bez předchozího upozornění.

ODDÍL 13 - PLNÁ DOHODA

Pokud nebudeme uplatňovat žádná práva nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že by se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo zásady, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti s jejími službami, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání našich stránek. Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nejsou musí být vykládán proti znění.

ODDÍL 14 - POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pokud bude z jednoho nebo více důvodů jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost nebo použitelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek.

Všechny spory jsou řešeny v jurisdikci České republiky.

ODDÍL 15 - ZMĚNY PODLE PODMÍNKŮ SLUŽEB

Nejnovější verzi Smluvních podmínek na této stránce si můžete kdykoliv prohlédnout.

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zasíláním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Pravidelně kontrolujte naše webové stránky ohledně změn. přístup na naše webové stránky nebo její služby po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 16 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Smluvních podmínek by nám měly být zaslány na e-mailovou adresu: order@webelaborate.com.

Kontaktujte nás

Prujezdná 625, Lipence, 155 31 Praha 5 wproductukraine
Kontaktujte nás

Nastavte před sebou úkol a vyndejte jeho řešení!